BELONINGSBELEID

Inleiding

 

In het kader van de door de AFM aan Wehkamp Finance B.V., Money@home B.V. en PayWay Financial Services B.V. (de “financiële ondernemingen”) verleende vergunningen op grond van de Wet op het financieel toezicht (hierna: “Wft”) en nadere regelgeving, voeren RFS Holland Holding B.V. en haar dochterondernemingen, waaronder voornoemde vennootschappen en holdingmaatschappij Lacent B.V., een beheerst beloningsbeleid (het “beleid”). Het beleid is gebaseerd op de “Het stappenplan Beheerst beloningsbeleid” zoals dit door de AFM in september 2015 is gepubliceerd.

 

Doelstellingen

 

Het beleid is erop gericht te voorkomen dat beloning van medewerkers leidt tot onzorgvuldige behandeling van klanten, aandeelhouders en andere belanghebbenden van de financiële ondernemingen. Het beleid heeft primair tot doel het aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers binnen de onderneming. Daarnaast bevordert het beleid de integriteit en soliditeit van de financiële ondernemingen met een focus op de lange termijn belangen.

 

Het beleid is aangepast op de aard en risicoprofiel van het bedrijf van RFS Holland Holding B.V. en haar financiële dochterondernemingen. Dit bedrijf is niet complex en is in beginsel risicomijdend. De omvang en organisatiestructuur van de financiële ondernemingen zijn relatief beperkt.

 

Beloningen bevatten geen prikkels die afbreuk doen aan de inzet voor belangen van onze klanten en andere belanghebbenden (zoals aandeelhouders en medewerkers) of aan zorgvuldigheidsverplichtingen.

 

Toepassing

 

Het beloningsbeleid is van toepassing op alle soorten van beloning (basis salaris, variabele beloning, etc.) en op alle categorieën van medewerkers wier beroepsmatige activiteiten het risicoprofiel van de financiële onderneming materieel beïnvloeden. Hierbij valt onder meer te denken aan bestuurders, commerciële medewerkers, maar bijvoorbeeld ook aan uitzendkrachten en freelancers, en de medewerkers financiële productontwikkeling.

 

Governance

 

Het beleid maakt deel uit van het HR-beleid en is geïntegreerd in de diverse bestaande bedrijfsprocessen. De afdeling HR houdt toezicht op het beleid, op de implementatie daarvan en op de beloning van afzonderlijke medewerkers. Het beleid wordt jaarlijks geëvalueerd door de manager HR en de corporate secretary van RFS Holland Holding B.V.

 

Variabele beloning

 

Het toekennen van een variabele beloning wordt steeds gekoppeld aan vooraf bepaalde, beoordeelbare en beïnvloedbare prestatiecriteria en is gebaseerd op een combinatie van de beoordeling van de individuele prestaties van de betrokken medewerker, het betrokken bedrijfsonderdeel en de resultaten van de financiële onderneming als geheel. Daarbij wordt rekening gehouden met (i) financiële prestatiecriteria (zoals omzetgroei, marktaandeel, winst) en (ii) niet-financiële prestatiecriteria (zoals het succesvol afronden van projecten, handelen conform de kernwaarden, klanttevredenheid, integriteit, kwaliteit, teamgedrag en risicomanagement). De persoonlijke beoordelingsafspraken en prestatiecriteria worden afgeleid van de jaarlijkse Key Performance Indicators. Daarin zijn de doelstellingen van de driejarenstrategie van de financiële ondernemingen verwerkt. Hierdoor ontstaat een juiste balans in het nastreven van de langetermijnbelangen van de verschillende belanghebbenden. Voor alle medewerkers geldt een maximale verhouding tussen het vaste salaris en de variabele beloning.